Privacyverklaring

Privacyverklaring

AVG Richtlijnen

In de hele EU geldt vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR. Voor meer informatie over de AVG, zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verzameld door ons
Het gaat hierbij o.a. om de volgende gegevens:
Naam, adres, postcode en woonplaats, mailadres, geboortedatum, ( eventueel) uw huisarts.

Bewaren en delen van gegevens
Uw gegevens worden uitsluitend overlegd, als dit nodig is voor het uitvoeren van uw (pedicure-)behandeling. Uw persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld die hier niets mee te maken hebben.

Wel hebben wij uw toestemming nodig!
Voor ons dagelijks werk hebben wij uw gegevens nodig, bijvoorbeeld om onze producten en diensten te verbeteren. Zonder uw gegevens kunnen wij dit niet. Dit extra verzoek om toestemming is nodig in verband met de nieuwe wet AVG.

Indien u niet wiltdat wij uw gegevens voor de genoemde doeleinden gebruiken (en dit doen wij uitsluitend als het van toepassing is) dan verzoeken wij u ons dit per mail kenbaar te maken.Wij zullen u dan verwijderen uit onze administratie en uit ons bestand clientgegevens. Uw mail kunt u sturen naar: joketanis60@gmail.com .

Wij vertrouwen erop, u hiermee correct te hebben geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

Joke Tanis

Pedicureprakrijk Jokesvoetenwerk

Pedicurepraktijk Joke’s Voetenwerk

Pedicurepraktijk Joke’s Voetenwerk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Pedicurepraktijk Joke’s Voetenwerk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Pedicurepraktijk Joke’s Voetenwerk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.
U kunt gegevens op verschillende wijzen met ons delen, waaronder:
– via onze website / gekoppelde systemen
– via telefonisch contact
– via mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje
Algemeen gesproken verwerken wij uw gegevens ten behoeve van:
– Administratieve doeleinden
– Communicatie over de opdracht en behandelingen
– Het versturen van nieuwsbrieven
– Communicatie-vraag beantwoorden
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicurepraktijk Joke’s Voetenwerk de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Achternaam;
– Geboortedatum
– Adres
– Huisarts
– relevante medicatiegebruik
– digitale foto’s van voeten t.b.v. volgen resultaat van het behandelingstraject en
eventuele overlegging met collega’s
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;
– (Zakelijk) website;
Uw persoonsgegevens worden door Pedicurepraktijk Joke’s Voetenwerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Bewaartermijn

Pedicurepraktijk Joke’s Voetenwerk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen die namens Pedicurepraktijk Joke’s Voetenwerk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Pedicurepraktijk Joke’s Voetenwerk
Singelkade 72
3241 DG Middelharnis
joketanis60@gmail.com
06-28883258